oljournal.in.uasitemap

Рецензування

З метою дотримання принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, проводиться обов’язкова процедура рецензування всіх статей, що надходять до редколегії Вісника Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 

Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці журналу та з метою визначення кола рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці збірників, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії, бо саме вони визначають профіль, актуальність тематики та мають публікації у відповідних предметних галузях. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

РЕЦЕНЗЕНТ ОЦІНЮЄ:

· актуальність статті;

· обґрунтування зв’язку проблеми з важливими науковими чи практичними завданнями;

· повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;

· відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;

· наукові висновки та їхню відповідність меті статті;

· перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

Рецензія повинна містити конкретні висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».


Copyright © 2019. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.